Privacy Policy

Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Allround HollandsEnergie B.V.

Allround HollandsEnergie B.V. biedt de consument een kijkje in de keuken als het gaat om prijsverschillen, voorwaarden en bijkomende kosten van vaste lasten producten. Wij willen u graag assisteren bij het maken van de beste keuze voor uw situatie. Allround HollandsEnergie B.V. maakt dit zo eenvoudig mogelijk. Wij streven naar het meest complete aanbod. Ieder mens kan zo zijn eigen wens hebben bij het inwinnen van informatie of advies.

Wij stellen bij de uitvoering van onze diensten zelf het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. In het kader van de gegevens die wij van u als opdrachtgever of sollicitant ontvangen zijn wij volgens de wet daarom Verwerkingsverantwoordelijke.

Onze contactgegevens zijn:

 • Email: klantenservice@hollandsenergie.nl
 • Website: www.hollandsenergie.nl
 • adres: Claude Debussylaan 7, 1082 MC Amsterdam
 • Telefoon 020-2148606

 

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft. In deze privacy statement informeren wij u hierover.

Verwerking van uw gegevens
Wanneer u een dienst of product bij ons afneemt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons. Als u een relatie bij ons bent kunnen wij u in bepaalde gevallen ook rechtstreeks vragen om persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens gebruiken voor de doelen die we in deze privacyverklaring noemen:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens zoals een (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Ip-adres
 • Contractgegevens zoals bijvoorbeeld looptijd en tariefsoort
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gezinssamenstelling en woningkenmerken
 • Verkeers- en locatiegegevens
 • E-mobility gegevens waaronder gegevens met betrekking tot de transactie op de laadpaal
 • Verbruiksgegevens, meetgegevens, (technische) gegevens van uw aansluiting(en) en andere gegevens van uw netbeheerder
 • Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer(s) en eventueel creditcardgegevens
 • Inkomensgegevens
 • Gedetailleerde (technische) gegevens over het gebruik van onze websites of apps. Bijvoorbeeld het apparaat-type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres, cookie id, pagina’s die bezocht worden
 • Zoekwoorden die op onze website(s) of app(s) zijn gebruikt
 • Aangekochte gegevens of profielen, zoals welvaartsprofielen, socio-demografische gegevens of interesses ingedeeld in categorieën
 • Overige gegevens, waaronder gegevens die u met ons heeft gedeeld. Bijvoorbeeld door het invullen van formulieren of tools op onze website(s) of app(s)
 • Gegevens van overige producten en/of diensten (zoals cv-ketels, zonnepanelen, isolatie en thermostaten)

NAW gegevens

Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van het contact dat wij met u hebben:

 • Als u onze website bezoekt en onze systemen gebruikt, verzamelen wij via uw IP-adres

gegevens over uw bezoek aan onze site, cookies en cookie-instellingen.

 • Wij maken gebruik van cookies die een functionele rol binnen onze website of diensten spelen. Deze categorie cookies zijn nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen.
 • Als u een relatie wordt bent bij ons, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben.
 • Als u bij ons solliciteert, vragen wij uw cv, eventueel diploma’s en mogelijk andere persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren wij, na uw toestemming hiervoor, maximaal 12 maanden nadat u bij ons heeft gesolliciteerd.

Financiële gegevens
Als u een relatie bent bij ons, gebruiken wij uw bankrekeningnummer voor onze financiële administratie.

Gegevens over uw contact met ons

Wanneer u ons een vraag heeft gesteld of wanneer u een klacht bij ons indient, verwerken wij gegevens over het contact dat u met ons had. Uw klacht nemen wij op in onze klachtenadministratie.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Wij kunnen ook gegevens ontvangen en verwerken van andere partijen zoals de KvK. Wij leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen wij gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn. Wij informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. We kunnen, met uw toestemming (voor zover dat vereist is) persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door ons
 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Zo is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de facturatie, inning en onderlinge communicatie
 • In het kader van de uitvoering van overeenkomst(en) en ten behoeve van marketingdoeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met bedrijven binnen onze groep
 • Om een profiel van u aan te maken, zodat we u beter van dienst kunnen zijn en producten en diensten kunnen ontwikkelen die afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. Zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen
 • Voor de uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck en accountantscontrole
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verbruik en bedragen die via de energierekening voor derden worden geïnd
 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. We geven uw persoonsgegevens door aan derden (zoals markt- en opiniepeilinginstituten) om marktonderzoek te doen. Zo kunnen we u vragen naar uw interesses en of u tevreden bent over de kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door ons. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via: social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Hierbij houden we rekening met uw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten. En het gebruik van apps, mobiele websites of slimme meter en voorkeuren voor communicatiekanaal waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich hiervoor afmelden door een email aan ons te verzenden.
 • Als u contact heeft met ons om uw verzoek of vraag te behandelen. Dit kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken gemonitord kunnen worden voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via een contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account of u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media
 • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze website(s), app(s) en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. Mochten er andere doeleinden zijn voor het gebruik van uw persoonsgegevens, vragen we u eerst om toestemming.

 

Interne en externe systemen

Wij gebruiken persoonsgegevens in onze interne en externe systemen, deze gegevens gebruiken wij om:

 • te zorgen dat uw gegevens correct in onze systemen staan.
 • u toegang heeft tot onze online platformen.
 • te voldoen aan kwaliteitseisen.

Marketingactiviteiten

Wij houden u graag op de hoogte over onze diensten. Via e-mails, nieuwsbrieven, onze website en sociale media kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die voor u relevant kunnen zijn. Wilt u deze informatie liever niet ontvangen? Dan kunt u zich via een ontvangen bericht afmelden.

Verbeteren en innoveren

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te blijven verbeteren. Om dit te kunnen doen maken wij rapportages en analyses van onze diensten. Bij het opstellen hiervan verwijderen wij waar mogelijk de persoonsgegevens die wij niet nodig hebben, ook kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren) of anoniem maken.

Opsporen van fraude en misbruik

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken bij de opsporing van fraude en misbruik van onze systemen. Bij oneigenlijk gebruik van onze systemen kunnen wij persoonsgegevens vastleggen.

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens?
Verwerking van persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke grondslag voor hebben. Wij hanteren de volgende grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het opvragen van een kopie identiteitsbewijs om u te identificeren.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Hierbij maken we een belangenafweging tussen het gerechtvaardigd belang van ons of van een derde en uw belang.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers kennis hebben op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Onze leveranciers van software en IT-systemen verplichten wij om minimaal gelijkwaardige beveiligingsmaatregelen te treffen. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring. Medewerkers beloven en/of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Wij hebben hiervoor een bewaartermijnenbeleid opgesteld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
We delen persoonsgegevens met derden als dit op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering. Wij delen persoonsgegevens met:

 • Onze medewerkers, wanneer zij direct betrokken zijn bij de door afgenomen dienst of product;
 • De overheid als wij dat wettelijk verplicht zijn. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, Politie en Justitie of toezichthouders zoals de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Bedrijven die wij inschakelen om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met onze dienstverlening. Hierbij kunt u denken aan communicatie-, email- en marketing-, hostingbedrijven of softwareontwikkelaars en andere marketing- en IT-consultants.

Wij kunnen de verwerking van persoonsgegevens ook uitbesteden aan derde partijen. Volgens de wet zijn die derde partijen dan verwerkers van persoonsgegevens. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van IT-dienstverleners voor onderhoud en supportfuncties. Zulke partijen worden beschouwd als verwerker omdat zij geen zelfstandige zeggenschap hebben over de persoonsgegevens in het kader van onze producten en diensten. Wij blijven in die situaties verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u een aantal rechten die u ten opzichte van ons uit kunt oefenen. Welke rechten dit zijn en hoe u die ten opzichte van ons kunt uitoefenen leest u hieronder.

Gegevens inzien of verbeteren

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt onze afdeling Privacy hiervoor een verzoek tot inzage of correctie sturen via onderstaande contactgegevens:

Afdeling Privacy

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Claude Debussylaan 7, 1082 MC Amsterdam
compliance@hollandsenergie.nl

Wij stellen controlevragen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren.

Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie van ons.

Identiteitsbewijs

Bij het verstrekken van een kopie van uw identiteitsbewijs moet u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. Wij raden u ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Gebruik voor het gemak de app van de rijksoverheid om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs te maken.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsb ewijs

Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u gegrond bezwaar tegen de verwerking maakt;
 • uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
 • wij wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te wissen.

Het recht om vergeten te worden, is geen absoluut recht. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden

hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Afmelden voor aanbiedingen

Wij kunnen u benaderen voor aanbiedingen. U heeft het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of aanbiedingen over onze en aanverwante diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.

Aanpassing privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites. Wij zullen u ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een e-mail of nieuwsbericht.

Vragen of klachten
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u een klacht over privacy? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Afdeling Privacy:

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Claude Debussylaan 7, 1082 MC Amsterdam
compliance@hollandsenergie.nl

Ook kunt u altijd klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of neemt telefonisch contact op via 0900-2001201.

Privacyverklaring voor het laatst aangepast 5 september 2019